Què és la lectura

La lectura i l'escriptura són formes habituals de comunicació entre les persones. Llegir és un acte de raonament, de comprensió, a més d'un simple fet mecànic de desxiframent d'uns signes.

Llegir és imprescindible per a interpretar el món que ens envolta.

PDF
Atenció

Com es fa la lectura

 1. Un bon lector, per tal de comprendre completament el text, ha de tenir un bon domini de totes i cada una de les habilitats següents:

  • Coneixement del codi: lletres, figures, ideogrames, etc.
  • Domini mecànic: cal controlar la posició del cos i el moviment dels ulls.
  • Identificació de l'estructura del text: cada tipus de text (una notícia, un conte, una carta...) té una funció i una estructura diferents.
  • Coneixement del vocabulari, tenint en compte que en algun moment es pot fer servir el diccionari o altres estratègies com ara esbrinar el significat d'una paraula per mitjà del context.
  • Diferenciació entre idees principals i secundàries: per a poder reconèixer les idees principals del text, cal saber quin objectiu té, què vol comunicar l'autor i què s'ha proposat en escriure'l.
   
 2. Per a llegir correctament en veu alta, cal fer atenció als aspectes següents:

  • Comprensió del text.
  • Pronunciació correcta dels mots perquè la persona que escolta ens pugui comprendre sense esforç.
  • Entonació adequada al contingut del text.
  • Velocitat adequada perquè l'oient tingui temps de comprendre el text.
  • To de veu adequat perquè se'ns escolti bé a tot l'auditori.
   

Procés de lectura

 1. Has de fer tot un treball de comprensió previ a la lectura. Abans de començar a llegir has d'explorar el text:

  • Has de conèixer bé el suport de lectura: un llibre, un fullet, uns apunts…
  • Has d'identificar l'emissor del text: qui l'ha escrit.
  • Has d'identificar el receptor del text: a qui s'adreça.
  • Has de saber quina és la finalitat del text: què pretén.
   
 2. Una vegada explorat el text, ja pots començar a llegir, i ho has de fer d'acord amb l'objectiu de lectura:

  • Si llegeixes per a buscar una dada o una informació concreta, has de tenir clar com està organitzat el text i quin suport té, per seleccionar les opcions de cerca més adequades.
  • Si llegeixes per a buscar informació general sobre un tema, has de tenir clar què busques. Pensa quines seran les paraules clau que t'ajudaran, llegeix en diagonal i anota o rebutja la informació que trobis.
  • Si llegeixes per a estudiar, fes una lectura inicial per a veure les dificultats de vocabulari (comprova si hi ha un glossari o fes servir el diccionari) i anota les paraules o els conceptes que no entens. Fes una segona lectura i subratlla les coses més interessants o les que necessitis consultar. I fes tantes lectures i consultes com et calgui fins a assegurar-te que ho has entès tot.
  • Si llegeixes per a revisar un text que has escrit, imagina't que, en lloc de ser tu, ets un lector que no coneix l'escrit; aleshores contesta les preguntes següents:
   • És clar tot el que s'hi diu? Revisa frase per frase el text per veure si l'ordre és correcte.
   • Has fet servir un vocabulari adequat i precís o hi ha moltes paraules de sentit massa general: això, allò, cosa, etc.?
   • És interessant o es fa pesat?
   • Ha quedat clar el que et proposaves comunicar?
  • Si llegeixes per plaer, tria la posició que et resulti més còmoda i, senzillament, posa-t'hi.
   
 3. És interessant compartir opinions sobre la lectura amb altres persones.

   
Grup Enciclopèdia Catalana www.text-lagalera.cat Crèdits